Algemene voorwaarden

Ik blijf je trouw is onderdeel van “designed by me”

1 Definitie
Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Ik blijf je trouw de opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen, drukken en leveren van trouwkaarten en aanverwante artikelen.

2 Overeenkomst
De overeenkomst tussen de klant en Ik blijf je trouw komt tot stand na ontvangst van een bestelling via mail, maaike@ikblijfjetrouw.nl, of wanneer de klant mondeling c.q. telefonisch opdracht heeft gegeven aan Ik blijf je trouw en een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven de bestelling.

3 Algemeen
3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Ik blijf je trouw en de klant.
3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Aanbiedingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
4.2 Ik blijf je trouw is pas aan een aanbieding gebonden als de klant – schriftelijk – de aanvaarding hiervan bevestigt. De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. 21% btw en 2 maanden geldig.
4.3 Ik blijf je trouw kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden als de klant, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5 Proefmodellen
Ik blijf je trouw verstrekt minimaal 1 gratis proefkaart, zoals deze op de website staat, naar keuze van de klant, mits deze voorradig is.

6 Totstandkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant.

7 Levering
7.1 Ik blijf je trouw gaat over tot levering op een van tevoren afgesproken datum, mits aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan. In geval van een definitief akkoord zal Ik blijf je trouw er in termen van redelijkheid alles aan doen om binnen de afgesproken levertijd te leveren. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van de door de klant gekozen verzendwijze. Indien dit niet haalbaar is zal Ik blijf je trouw dit altijd zo snel mogelijk laten weten aan de klant, tenzij er sprake is van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld PostNL. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van Ik blijf je trouw het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten.
7.3 Indien de klant nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal Ik blijf je trouw de voor levering bestemde Ik blijf je trouw-producten opslaan, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld. Ik blijf je trouw zal deze artikelen maximaal 4 weken bewaren tenzij er met de klant iets anders is overeengekomen.
7.4 De levering van de bestelde producten vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste producten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar/uit de collectie zijn dan ontvangt de klant daarover van Ik blijf je trouw zo spoedig mogelijk bericht.
7.5 Wanneer de klant de kaarten definitief bestelt ontvangt deze, wanneer de uiteindelijke tekst bij Ik blijf je trouw bekend is, een pdf-drukproef. De pdf-drukproef is een digitale afbeelding van hoe het kaartje eruit gaat zien met de gezette tekst. Na goedkeuring zal het bestand gedrukt worden. De klant is verantwoordelijk voor het tekstueel nakijken van het ontwerp. Na goedkeuring kan de klant niet meer reclameren over eventuele typefouten die reeds in de goedgekeurde drukproef aanwezig waren.
7.6 De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer opgegeven bezorgadres.
7.7 Eventuele extra kosten van verzending, boven standaard verzending binnen Nederland, zijn voor rekening van de afnemer.
7.8 De overeengekomen prijs is inclusief 21% btw of enig ander op het moment van verkoop geldend tarief.
7.9 Indien afgezien wordt van de bestelling na het ontvangen van de pdf-drukproef worden de kosten van de drukproef en overige werkzaamheden van € 50,- en de eventueel verstuurde enveloppen in rekening gebracht. In alle andere gevallen geldt dat het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan.
7.10 Ik blijf je trouw is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de bezorging.

8 Betaling
8.1 De klant betaalt voordat de kaarten naar de drukker gaan. Dit kan middels iDeal of factuur.
8.2 Betaling middels factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.3 Indien de klant de opdracht wil annuleren heeft Ik blijf je trouw het recht om kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening te brengen.
8.4 Als de klant verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die Ik blijf je trouw maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de klant.
8.5 Alle prijzen vermeld op de website, facturen en in offertes zijn in euro’s.

9 Vrijwaring
9.1 De klant vrijwaart Ik blijf je trouw voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de klant verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het Ik blijf je trouw-product worden verwerkt.
9.2 Als de klant aan Ik blijf je trouw informatiedragers, elektronische bestanden of software, etc., verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De klant is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van Ik blijf je trouw.

10 Intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten van de illustraties en kaartontwerp liggen bij Ik blijf je trouw. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Ik blijf je trouw vermenigvuldigd of verspreid worden.
10.2 Door Ik blijf je trouw op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van productmogelijkheden worden gebruikt op de website van Ik blijf je trouw zonder schriftelijke toestemming van de klant. Indien ongewenst dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Ik blijf je trouw.
10.3 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door Ik blijf je trouw zijn gemaakt, blijven eigendom van Ik blijf je trouw. Ik blijf je trouw behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Kwaliteitsverschillen
11.1
 Ik blijf je trouw is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur binnen een tolerantie van 8%.
11.2 Op afmetingen is in iedere richting een afwijking toegestaan van maximaal + of - 3 mm
11.3 Ik blijf je trouw is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. Ik blijf je trouw gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.

12 Aansprakelijkheid
Ik blijf je trouw sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van de door Ik blijf je trouw verzonden kaarten.

13 Persoonsgegevens
Ik blijf je trouw behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

14 Rechtszetel en toepasselijk recht
Op de verhoudingen tussen Ik blijf je trouw en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.